neděle 24. března 2013

Výstava v obrázcích

plakát k výstavě


čtvrtek: zahájení - tradiční filatelistická skladba 
"Jede, jede poštovský panáček" v podání předsedy OV

uvítání ředitelem muzea Mgr. Junkem

přípitek na zdar výstavy - odleva: L.Sodomka, filatelistický odbor, 
PF, předseda OV a V.Beneš, gestor SČF

pohled na hosty vernisáže

výstavu připravili pánové Šraut, Sobotka, Fencl, Prušek a Katzer


prohlídka exponátů na výstavních rámech 3 x 3 listy

pohled na exponát

akční porada OV: pánové Sodomka, Katzer a Šraut

"Tak to jsem ještě neviděl!"

polovina jury v akci: předseda jury (a SČF) W.Müller a Z.Okáč

neděle: výdej exponátu - přebírá J.Škaloud

přebírají P.Švejnar a V.Malovík

poslední přebírající: R.Schindler
připravena je cílová prémie :-)

záběr z rozebírání výstavy


v neděli 23. března ve 13:20 hodin se stala naše výstava minulostí...

Mé veliké poděkování pro:
- kolegy, členy OV za nasazení a trpělivost s předsedou OV,
-ředitele Muzea za podmínky pro naši výstavu,
-ředitelku M-klubu za zapůjčení stolů a dopravu stolů,
-Petru Pruškovi za vytvoření loga výstavy a diplomu,
-členy našeho KF za službu při hlídání exponátů,
-členy jury, kteří podnikli cestu na výstavu na vlastní náklady a nepožadovali jurovné,
-společnost NOPEK, a.s. za poskytnutí  listových tyček na zahájení výstavy,
-dárce, kteří věnovali výstavní ceny,
-všem, těm, na které jsem v tuto chvíli zapomněl a zasloužili se o zdar výstavy!

Třeba ještě někdy něco připravíme :-)

Díky za pozornost, kterou jste tomuto blogu věnovali!
Mnoho radosti z filatelie Vám přeje
Petr Fencl

sobota 23. března 2013

Hodnocení exponátů

V pátek hodnotili členové jury vystavené exponáty a jednotlivým exponátům přidělili následující bodová hodnocení. Z výsledků je patrné, že na výstavě jsou k vidění opravdu velmi kvalitní exponáty, které dosáhly vysokého ocenění a získaly tak kvalifikaci na další stupeň výstav.
K dosaženému hodnocení gratuluji všem vystavovatelům!

středa 6. března 2013

Tiskový list k výstavě


OV připravil pro sběratele a také pro příznivce našeho města TL s vyobrazením sochy zakladatele města. Byla použita fotografie sochy Přemysla Otakara II., která je umístěna na kamenném soklu před Pražskou bránou. V pravé části je TL doplněn logem výstavy. Zájemci o celý TL se mohou obrátit na pana Luboše Sodomku: sodomka.lubos@seznam.cz nebo na telefon 604 963 448. Cena TL byla stanovena ve výši 220 Kč.

úterý 5. března 2013

Členové jury

Na své 13. schůzi konané dne 23.2.2013 rozhodl VV SČF o následujícím složení jury pro naši výstavu.
Členové jury:
Ing. Walter Müller, předseda
RNDr. Zdeněk Okáč, tajemník
MUDr. Beřich Helm, člen
Ing. Vít Vaníček, člen

pondělí 25. února 2013

Seznam exponátů

Logo výstavy

Na posledním jednání organizačního výboru bylo členy OV vybráno logo naší výstavy, které Vám předkládám. Textová část obsahuje název a termín výstavy, střed tvoří vyobrazení Přemysla Otakara II. - zakladatele města. Jako podklad pro obrazovou část posloužila dopisnice vydaná k 750. výročí města. Věřím, že se logo bude líbit také Vám!

úterý 19. února 2013

Poděkování za propagaci výstavy

Jménem organizačního výboru děkuji následujícím partnerům, kteří aktivně uveřejnili informace o naší výstavě a starají se tak o propagaci blížící se výstavy.
Naše poděkování patří internetovým magazínům Japhila, Infofila a Newsphila, dále SČF a také měsíčníku Filatelie, který v únorovém čísle otiskl připojenou informaci o výstavě.
Všem děkujeme!