pátek 18. ledna 2013

Propozice výstavy
Filatelistická výstava
„Vysoké Mýto 2013“
konaná ve dnech 21. - 24. 3. 2013

VÝSTAVNÍ PROPOZICE

1. Cíle výstavy
Filatelistická výstava ,,Vysoké Mýto  2013“ je soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavou v kategorii regionální. Cílem výstavy je propagovat filatelii a virtuální výstavu Exponet a dále podnítit zájem veřejnosti o filatelii. Výstava se koná na počest 90. výročí založení Klubu filatelistů ve Vysokém Mýtě a 20. výročí vydání první české poštovní známky.

2. Pořadatelé výstavy
Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF). Organizačně výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím  Klubu filatelistů  05-11 Vysoké Mýto. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.

3. Místo a datum konání
Výstava se bude konat v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, A. V. Šembery 125 ve dnech 21. až 24.3. 2013. Slavnostní zahájení bude dne 21. 3. 2013. Otevírací doba výstavy je od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v neděli 24.3. pouze od 9 do 12 hod.

4. Organizační zásady a způsob hodnocení exponátů
Soutěžní výstava poštovních známek Vysoké Mýto 2013 se řídí těmito výstavními propozicemi, a při hodnocení exponátů se řídí platnými oborovými řády SČF a FIP.
Rozhodnutí o výběru exponátů pro vystavení je v kompetenci OV a jeho rozhodnutí je konečné.
Způsob hodnocení exponátů využívá virtuální filatelistické výstavy Exponet. Podmínkou přijetí exponátu na výstavu je předání naskenovaného exponátu v předstihu, a to buď elektronicky (e-mailem), nebo na CD/DVD. Vystavovatel dodá naskenované podklady (viz instrukce na www.exponet.info) v termínu do 28. 2. 2013. Naskenované exponáty budou umístěny v samostatné výstavní sekci výstavy Exponet, která nebude přístupná veřejnosti, pouze členům jury pomocí přiděleného osobního hesla. Členové výstavní jury provedou hodnocení exponátů s předstihem. Na výstavě jury ověří, zda exponát skutečně existuje a fyzicky zkontroluje eventuální sporné záležitosti. Jury tak přijede na výstavu již s připraveným hodnocením, které bude poté projednáním v týmu upřesněno či potvrzeno. Vystavovatel se rozhodne, a v přihlášce uvede, zda udělí souhlas se zveřejněním svého exponátu na výstavě Exponet a to v termínu po skončení výstavy. Nebude-li si přát zveřejnění, bude zajištěno vymazání tohoto exponátu. Tento způsob hodnocení je v souladu s novelizovaným Výstavním řádem SČF.

5. Výstavní třídy
Soutěžní výstavní třídy:
1.         tradiční filatelie
2.         poštovní historie
3.         celin
4.         aerofilatelie
5.         astrofilatelie
6.         tematická
7.         fiskální filatelie
8.         filatelistické literatury
9.         jednorámových exponátů
10.      otevřená filatelie
11.      mládeže
12.      maximafilie
 
Nesoutěžní výstavní třídy:
            pozvané exponáty

6. Podmínky účasti 
Účast vystavovatelů je možná na základě doručené přihlášky OV do 18. 2. 2013 společně s kopií plánu exponátu. O přijetí či nepřijetí exponátů rozhodne OV do 20. 2. 2013 a vyrozumí o tom vystavovatele do 3 dnů. Na výstavu mohou být přijaty exponáty, které (v souladu s ustanovením bodu 12.1.1 Výstavního řádu) na některé z předchozích premiérových výstav obdržely nejméně pozlacenou medaili (65 bodů), u exponátu mládeže nejméně stříbrnou medaili (55 bodů). V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty, nerozhodne-li OV jinak. Ve třídě filatelistické literatury se předchozí kvalifikace nevyžaduje.
Výstavní plocha má kapacitu 9 (devět) standardních albových listů (26,5 x 28,5 cm) nebo listů formátu A4, uspořádaných ve třech řadách po třech listech. Jednotlivé listy musí být vloženy do průhledných ochranných obalů a vzadu opatřeny číslem listu a jménem vystavovatele.
Exponáty vystavené ve třídě filatelistické literatury se vyžadují ve dvou exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k dispozici OV, exponáty pro tuto třídu musí být předány OV v termínu do 21. 3. 2013.

7. Výstavní poplatky
Vystavovatel je povinen nejpozději do 21. 3. 2013 uhradit výstavní poplatek na určený účet organizačního výboru za podmínek stanovených SČF. Výše výstavního poplatku činí za exponát s rozsahem 80 listů 400 Kč, za jednorámový exponát 150 Kč, mládež a literatura bez poplatku. Nebude-li poplatek ve stanovené době zaplacen, ztrácí vystavovatel právo na vystavení exponátu.

8. Výstavní odměny
Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury jmenovaná výkonným výborem SČF. Hodnocení exponátů bude provedeno podle směrnic SČF.
Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury jednotnou výstavní plaketou a diplomem dle výstavního řádu SČF. Hodnota získané medaile bude uvedena na diplomu. Jury vybere exponát s mimořádnou hodnotou či mimořádně zajímavým zpracováním pro ocenění velkou cenou výstavy. Jury může udělit kromě diplomů, medailí a cen i blahopřání jury za mimořádně zajímavé zpracování a hodnotu exponátu, případně vybrat a ocenit nejlepší exponát v jednotlivé výstavní třídě.

9. Manipulace s exponáty
Přijaté exponáty zasílané poštou musí být odeslány s předstihem tak, aby byly k dispozici OV v termínu  do 20.3. 2013. Předem domluvené a OV odsouhlasené exponáty mohou vystavovatelé osobně předat ve výstavních prostorách dne 21.3.2013 v době od 9 do 10 hodin.
Současně s exponátem (s výjimkou exponátů filatelistické literatury) je vystavovatel povinen předat i průkaz exponátu. Exponáty, jejichž průkazy nebudou předloženy jury do zahájení výstavy, nebudou hodnoceny. Vystavení duplikátu průkazu exponátů řeší vystavovatel s tajemníkem SČF v dostatečném předstihu.
Po ukončení výstavy dne 24.3.2013 budou exponáty připraveny a vydány vystavovatelům. Předávány budou dle harmonogramu stanoveného OV, nejdříve od 13:00 hodin. Nevyzvednuté exponáty budou odeslány poštou do 5 dnů v cenném balíku. V případě odesílání exponátu poštou je vystavovatel v souladu s Výstavním řádem SČF povinen uhradit OV náklady na odeslání exponátu ve výši poštovného.

10. Dodatečné ustanovení
Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání vystavovateli nebo k přepravě poštou zajistí OV příslušná bezpečnostní opatření (např. střežení exponátů pořadatelskou službou apod.). Při splnění těchto povinností OV výstavy, SČF, členové jury, členové OV ani jejich spolupracovníci nezodpovídají za škody, ztráty a další újmy na exponátech či jiném majetku vztahujícím se k výstavě. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.
OV si vyhrazuje právo provést úpravy v těchto výstavních propozicích po předchozím projednání s předsedou SČF.
Přihláška a bližší informace o výstavě budou zveřejňovány na internetových stránkách výstavy a na stránkách SČF.

11. Kontaktní údaje, adresy a odkazy
Předseda OV:
Ing. Petr Fencl
Škrétova 34                                                  tel.: 602 100 365
566 01 Vysoké Mýto                                  e-mail: pefencl@seznam.cz

Adresa pro zasílání balíků s exponáty:
Luboš Sodomka
Českých Bratří 744                                     tel.: 604 963 448
566 01 Vysoké Mýto                                 e-mail: sodomka.lubos@seznam.cz

Garant SČF:
PhMr. Vladislav Beneš                               e-mail: vlabes@seznam.cz

Důležité odkazy:
stránky výstavy: http://filavm2013.blogspot.cz/
stránky SČF: http://www.informace-scf.blogspot.com/
výstava Exponet:  www.exponet.info
Regionální muzeum: www.muzeum.myto.cz
město Vysoké Mýto: www.vysoke-myto.cz

12. Přehled výstavních termínů pro rok 2013
poslání přihlášky: do 18.2.
rozhodnutí OV o přijetí: do 20.2.
vyrozumění o přijetí: 23.2.
odeslání naskenovaného exponátu: do 28.2.
uhrazení výstavního poplatku: do 21.3.
odeslání exponátu (včetně průkazu): 14.-15.3. (doporučený termín)
doručení exponátu OV do: 20.3.
osobní předání exponátu: 21.3. 9-10 hodin
zahájení výstavy: 21.3.
ukončení výstavy: 24.3. ve 12 hodin
výdej exponátů: 24.3. po 13. hodině
odeslání exponátů: do 29.3.

13. Schvalovací doložka
Propozice byly schváleny na 1. jednání OV dne 8.1.2013.


Žádné komentáře:

Okomentovat